Verwerkingsoverzicht Trainees/ Coachees/ Testees

1. Waarom dit verwerkingsoverzicht?

Blinc Sales Institute verwerkt uw persoonsgegevens en hecht belang aan de bescherming van die gegevens en van uw persoonlijke levenssfeer. Wij gebruiken en verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacywet en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming, ook wel de GDPR-wetgeving genoemd, die sinds 25 mei 2018 van kracht is.

Doordat u deelneemt aan onze opleidingen, zowel klassikaal als digitaal of onze platformen, portaal, website gebruikt voeren wij verwerkingshandelingen uit. Met deze Privacy Policy wil Blinc Sales Institute u informeren over welke gegevens wij van u verwerken, op welke manier we dat doen en wat uw rechten zijn. Deze policy is onderhevig aan veranderingen door aanpassingen aan de wetgeving. Daarom is het van belang dat u deze policy regelmatig consulteert. Elke substantiële wijziging zal steeds via het gebruikte platform of dienst worden gecommuniceerd.

2. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Blinc Sales Institute

Deinsesteenweg 114

9031 Drongen

België

Btw-nummer: BE0645.619.726

E-mail: info@blinc.be

Telefoon: +32(0)9/311 01 20

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Blinc Sales Institute verbindt zich ertoe enkel die gegevens te verwerken die hoogst noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze verwerkt worden.

 • Identificatiegegevens – Persoonlijke identificatiegegevens (Naam, voornaam, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, geboortedatum, digitale handtekening)
 • Identificatiegegevens – Beroep en functie
 • Identificatiegegevens – Gevolgde opleidingen van Blinc Sales Institute
 • Persoonlijke kenmerken – Verkoopstijl
 • Elektronische gegevens – Cookies
 • Beeld- en geluidsopnames – Video en/of audio-inleveropdrachten

4. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Blinc Sales Institute verzamelt persoonsgegevens om u op een veilige en persoonlijke manier toegang te geven tot onze diensten. Dit is het gebruik van onze online platformen, het volgen van klassikale en digitale trainingen en u te contacteren voor verdere dienstverlening. De verwerking is essentiëel voor de uitvoering en optimalisatie en gebeurt enkel voor welbepaalde doeleinden:  

 • De uitvoering van een overeenkomst tussen Blinc Sales Institute en u of een derde partij waarmee u een (arbeids- of commerciële) relatie heeft.
 • Het aanbieden en verbeteren van algemene en gepersonaliseerde diensten waaronder facturatie, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen nuttig en/of noodzakelijk voor u.
 • Het verkrijgen en verwerken van gebruikersbeoordeling en het ondersteunen van de eindgebruiker.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverden diensten en/of producten.
 • Beoordeling en attestering na het volgen van een opleiding, coaching of certificatietraject.
 • Marketing doeleinden.

De eindgebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Blinc Sales Institute en kan op die manier een zekere controle hebben over de verstrekte informatie. Indien welbepaalde gegevens toch ogenschijnlijk incorrect zijn of onvolledig, behoudt Blinc Sales Institute zich het recht welbepaalde verwachte verwerkingshandelingen tijdig of permanent uit te stellen.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Blinc Sales Institute. Wij willen u hiermee duidelijk informeren dat uw gegevens op geen enkel moment verkocht en/of doorgegeven worden aan derde partijen. Daar waar uw gegevens verwerkt worden door de leveranciers van onze platformen en opleidingen, hebben wij overeenkomsten die de veilige verwerking en bewaring van uw persoonsgegevens garandeert. Ook deze derde partijen zijn ertoe verbonden uw persoonsgegevens op geen enkel moment te delen met onrechtmatige andere derde partijen. Blinc Sales Institute heeft bovendien alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om onrechtmatige toegang of gebruik van uw gegevens te voorkomen.

5. Wat zijn mijn rechten?

5.1. Garantie van gerechtvaardigde en veilige verwerking van uw persoonsgegevens.

Blinc Sales Institute verbindt er zich toe uw persoonsgegevens steeds eerlijk en op geoorloofde manier te verwerken. Dit houdt in dat

 • De hoeveelheid persoonsgegevens die wij van u verwerken en de toegang tot deze persoonsgegevens beperkt wordt tot wat strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze verwerkt wordt.
 • Uw persoonsgegevens enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze verzameld worden.
 • Uw persoonsgegevens slechts bewaard worden voor zolang noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking.
 • Er geen andere doeleinden zijn waarvoor deze gebruikt worden dan in deze Privacy Policy omschreven is.
 • Er technische en andere beveiligingsmaatregelen genomen werden om datalekken te voorkomen. Bij inbraak in onze informaticasystemen de door de wet voorgeschreven maatregelen zullen worden genomen om de schade die daardoor aan uw persoonlijke levenssfeer wordt gedaan tot een minimum te beperken.

5.2. Recht op inzage, rechtzetting of wising van uw persoonsgegevens inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Indien u uw identiteit als eindgebruiker kunt bewijzen, heeft u ten alle tijde het recht inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Blinc Sales Institute van u al dan niet verwerkt. Blinc Sales Institute zal hier gevolg aan geven binnen 1 maand na het ontvangen van de aanvraag tot inzage. Deze laatste kunt u doen door een aangetekend schrijven of een e-mail naar info@blinc.be.

Als bij inzage blijkt dat uw gegevens onvolledig of incorrect zijn, kunnen deze steeds aangepast of vervolledigd worden. U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. Dit recht op vergetelheid moet tevens worden aangevraagd door middel van een aangetekend schrijven of het versturen van een e-mail naar info@blinc.be. Blinc Sales Institute geeft gehoor aan deze vraag binnen 1 maand na het ontvangen van deze aanvullende aanvraag in volgende gevallen:

 • Wanneer de gegevens werden verzameld uitsluitend op basis van toestemming en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking
 • Wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking en geen dwingende gerechtvaardigde belangen voorgaan op uw bezwaar
 • Uw persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld.
 • Wanneer uw persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt.
 • Wanneer uw persoonsgegevens dienen gewist te worden om aan een wettelijke verplichting te voldoen

Het is aan Blinc Sales Institute om te beoordelen of aan 1 van bovenstaande voorwaarden is voldaan.

5.3. Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U hebt als eindgebruiker het recht om ons te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken:

 • De tijd die Blinc Sales Institute nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren bij een betwisting en om te beoordelen over er rechtsgrond is voor wissen van gegevens.
 • Wanneer de verwerking geen rechtsgrond heeft of de gegevens onrechtmatig bekomen zijn.
 • Blinc Sales Institute uw persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor het doeleind waarvoor ze verzameld zijn of te voldoen aan een overeenkomst die bestaat tussen Blinc Sales Institute en een derde partij.
 • Er geen dwingende gerechtvaardigde redenen zijn voor de gegevensverwerking die zwaarder wegen dan uw bezwaar.

Indien u wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Blinc Sales Institute hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@blinc.be

5.4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De eindgebruiker heeft het recht om bij Blinc Sales Institute zijn of haar verstrekte persoonsgegevens in een gangbare en machine leesbare vorm te krijgen. Wanneer deze gegevens enkel zijn verkregen op basis van toestemming door de eindgebruiker, kan de eindgebruiker zijn recht uitoefenen zijn gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Indien u wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Blinc Sales Institute hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@blinc.be

5.5. Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

U heeft ten allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken. Elke verwerking voorafgaand aan deze intrekking blijft gerechtvaardigd op basis van uw eerder gegeven toestemming.

Bovendien heeft u het recht klacht in te dienen inzake de verwerking van uw persoonsgegevens door Blinc Sales Institute bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Blinc Sales Institute hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@blinc.be