Algemene verkoops- en facturatievoorwaarden

Artikel 1: algemeen

Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op alle handelsrelaties en overeenkomsten gesloten tussen Blinc Sales Institute BVBA, met vennootschapszetel 9031, Deinsesteenweg 114 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0645.619.726 (hierna Blinc Sales Institute) en zijn klanten alsmede op alle bestelbonnen, facturen of andere documenten. De toepassing van huidige voorwaarden vormt de beslissende voorwaarde voor het tot stand komen van het akkoord van Blinc Sales Institute. Ongeacht het al dan niet beroepsmatig karakter van het gebruik van de goederen en/of de diensten van Blinc Sales Institute door de klant. Deze voorwaarden moeten als geschreven worden aangezien en moeten worden beschouwd als in hun geheel zonder enige afwijking aangenomen door degenen die ze zonder verzet in ontvangst hebben genomen. Elke afwijking van deze voorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een door Blinc Sales Institute ondertekende geschreven overeenkomst. Mochten één of meerdere clausules of een deel van de clausules niet geldig zijn of er een uitdrukkelijke afwijking op zijn toegestaan, doet zulks geen afbreuk aan de geldigheid en de toepasselijkheid van de andere bepalingen. Deze voorwaarden zijn toepasselijk met absolute uitsluiting van de voorwaarden vermeld op bestelbonnen, facturen of andere documenten uitgaande van de klant.

Artikel 2: voorstellen en leveringstermijnen

Alle door Blinc Sales Institute gedane voorstellen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Geen enkele verbintenis door vertegenwoordigers van Blinc Sales Institute of door personen in naam van Blinc Sales Institute optredend, aangegaan is geldig zonder schriftelijke bevestiging door Blinc Sales Institute. Het uitblijven van een dergelijke schriftelijke bevestiging geeft klant niet het recht om enige schadevergoeding te eisen. Eventuele leveringstermijn en uitvoeringsdata worden slechts als richtlijn en dus bij benadering opgegeven. Het niet-naleven van de opgegeven termijnen geeft de klant dus niet het recht om de ontbinding van de overeenkomst in te roepen, de goederen te weigeren of enige schadevergoeding te eisen.

Artikel 3: aanvaarding

De bestelde goederen en/of diensten worden geleverd en aanvaard of geacht dit te zijn op het ogenblik van de afgifte van de goederen aan de klant respectievelijk op het ogenblik van de (op)levering van de diensten en indien op dat ogenblik geen expliciete en gemotiveerde weigering tot aanvaarding of oplevering over te gaan, wordt geformuleerd, zoals hierna verder bepaald in artikel 9 van deze voorwaarden. In het geval van verkoop van onmiddellijk reproduceerbare producten, beschermd door de auteurswetgeving, staat de opening of het wijzigen van de veiligheidsverpakking gelijk met aanvaarding van de geleverde goederen.

Artikel 4: risico, eigendomsvoorbehoud en retentierecht

Het risico in verband met de goederen gaat over op de klant op het ogenblik van de afgifte doch de eigendom gaat slechts over op het ogenblik van de volledige betaling. Bij gebrek aan betaling conform artikel 6 van deze voorwaarden verbindt de klant zich ertoe om de goederen bij het eerste verzoek aan Blinc Sales Institute te restitueren. Tot op dat ogenblik kan Blinc Sales Institute er vrij over beschikken en zal de klant de goederen niet verpanden, vervreemden of aan een derde één of ander recht daarop verlenen. Deze clausule van eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing in geval van faillissement voor zover de goederen zich in natura bevinden bij de klant, die zich ertoe verbindt de goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Blinc Sales Institute te bewaren. Blinc Sales Institute behoudt zich het recht voor de opleidingsgetuigschriften, certificaten, diploma’s, verslagen dewelke verbonden zijn aan de geleverde prestaties niet af te leveren zolang alle openstaande facturen niet voldaan zijn. De klant aanvaardt dat Blinc Sales Institute geen garantie geeft en geen verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot het vermogen van de diensten (o.m. opleidingen) om aan de specifieke behoeften van de klant te beantwoorden. Blinc Sales Institute neemt alle redelijke maatregelen om de klant te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

Artikel 5: annulatie

Inschrijvingen voor een cursus/opleiding van Blinc Sales Institute kunnen door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door Blinc Sales Institute op de offerte, het deelnemingsformulier of de orderbevestiging, uitgesteld worden naar een later tijdstip dan het oorspronkelijk in voormelde documenten vermelde datum voor de cursus/opleiding, mits dit voorafgaandelijk schriftelijk (per e-mail en/of per gewone post) gebeurt en mits er één of meerdere alternatieve data voor een cursus/opleiding over hetzelfde voorwerp zijn voorzien door Blinc Sales Institute. Indien Blinc Sales Institute het uitstel 1 maand voorafgaand aan de oorspronkelijke datum van de cursus/opleiding ontvangt, is de klant geen enkele vergoeding verschuldigd. Indien Blinc Sales Institute het uitstel minder dan 1 maand tot 2 weken voorafgaand aan de oorspronkelijke datum van de cursus/opleiding ontvangt, is de klant een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 35% van de prijs van de cursus/opleiding. Indien Blinc Sales Institute het uitstel minder dan 2 weken voorafgaand aan de oorspronkelijke datum van de cursus/opleiding ontvangt, is de klant een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 50% van de prijs van de cursus/opleiding. Het is de klant steeds toegestaan om, mits voorafgaande schriftelijke mededeling, een derde te laten deelnemen in zijn plaats. Indien de klant het aantal opleidingsdagen wenst te verminderen (in vergelijking met het aantal dagen opgenomen in de orderbevestiging) of de samenwerking wenst stop te zetten, is de klant een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan 65 % van het geannuleerde overeengekomen orderbedrag, onverminderd het recht voor Blinc Sales Institute om een hogere schade aan te tonen en te vorderen.

In geval van annulatie van andere producten en/of diensten dan cursussen/opleidingen, zal de annulatie van de bestelling door de klant als contractbreuk worden beschouwd. Blinc Sales Institute behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen, (aanvraag tot) gerechtelijk reorganisatie (WCO) of staking van betaling.

Artikel 6: betalingsvoorwaarden

De facturen van Blinc Sales Institute zijn steeds betaalbaar op de maatschappelijke zetel of door overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer BE63 7390 1288 2308 BIC KREDBEBB, netto zonder korting. Blinc Sales Institute kan aan de klant voorschotten vragen. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst geschiedt elke betaling binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. De kosten zijn ten laste van de klant. De facturen die niet op de vervaldag betaald zijn, zullen van rechtswege en

zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van de hoofdsom, met een minimum van 200,- EUR eveneens als een intrest vanaf de vervaldatum van de factuur, en dit aan 1 % per maand. De klant blijft in alle gevallen hoofdelijk en voor alle sommen aansprakelijk voor de betaling van de facturen van Blinc Sales Institute, ook indien Blinc Sales Institute aanvaard heeft de facturen geheel of gedeeltelijk op te maken op naam van derden. Er zal alsdan dus geen schuldvernieuwing

plaatsvinden. De niet-betaling op de vervaldag van één factuur, maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet-vervallen facturen onmiddellijk van rechtswege opeisbaar en geeft Blinc Sales Institute bovendien het recht om alle lopende bestellingen en opdrachten op te schorten. De betalingen worden steeds aangewend om eerst de oudste openstaande schulden met inbegrip van de vervallen interesten te vereffenen.

Artikel 7: waarborg-aansprakelijkheid

Tenzij expliciet anders overeengekomen zijn de contractuele verbintenissen van Blinc Sales Institute steeds middelenverbintenissen. In geval van niet-conforme levering, ontbrekende diensten of gegronde weigering van (op)levering in de zin zoals bedoeld in artikel 9 respectievelijk 3 van deze voorwaarden is Blinc Sales Institute in geen geval tot meer gehouden dan het vervangen, aanvullen, aanpassen of afwerken van de producten of diensten. De aansprakelijkheid van Blinc Sales Institute in hoofdsom, interest en kosten, is steeds beperkt tot de prijs van de bestelling. Blinc Sales Institute geeft geen enkele andere waarborg en de aansprakelijkheid van Blinc Sales Institute gaat in geen enkel geval verder dan de aanvulling van de ontbrekende goederen of diensten ingeval van onvolledige levering of dan de vervanging van de goederen of delen ervan, teruggestuurd binnen een termijn van 14 kalenderdagen na geldige formulering van een klacht. Blinc Sales Institute kan kiezen voor het betalen van een equivalente schadevergoeding in plaats van voormelde aanvulling of vervanging. De klant is de verantwoordelijkheid voor de door hem ontvangen goederen of geleverde prestaties in orde te stellen met de BTW-reglementering en zal deze als een goede huisvader in zijn land verrekenen.

Artikel 8: overmacht

Gevallen van overmacht, ongeacht of deze tijdelijk of definitief de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, schorsen of doven van rechtswege de verplichtingen van Blinc Sales Institute in het kader van deze overeenkomst uit en ontslaan Blinc Sales Institute ten aanzien van de klant van elke aansprakelijkheid of schade die hieruit zouden voorvloeien. Onder overmacht wordt verstaan elke oorzaak of omstandigheid waardoor Blinc Sales Institute haar verplichtingen niet kan uitvoeren en die buiten de wil om van Blinc Sales Institute plaatsvinden. Worden beschouwd als overmacht in hoofde van Blinc Sales Institute zonder limitatief te zijn onder meer: oorlogen en gelijkaardige toestanden, beslissingen of handelingen van de openbare overheid, stakingen, overstromingen, brand, ziekte, telecommunicatieproblemen, bedrijfsstoornis, enz…

Artikel 9: klachten

Het protest tegen facturen dient op straffe van verval van het recht om te protesteren gemotiveerd per aangetekend schrijven, per fax of per e-mail te gebeuren binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum. Onverminderd hetgeen bepaald is hiervoor, kan geen enkele klacht voor zichtbare gebreken, ontbrekende goederen of diensten, of niet-conforme levering nog worden geformuleerd na de dag van aanvaarding zoals bepaald in artikel 3 van deze voorwaarden en moet elke andere klacht om geldig te zijn gemotiveerd zijn, een gedetailleerde omschrijving bevatten en bij aangetekende brief of per fax te geschieden binnen de 72 uur volgend op de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid van Blinc Sales Institute zou kunnen betrokken zijn. Indien de klant verzuimt de levering aan te nemen of deze onmogelijk maakt, begint de termijn van 72 uur te lopen bij ontvangst van de leveringsbon of bij ontstentenis daarvan van de factuurdatum. Bij gebreke aan een klacht binnen voormelde termijnen geldt ieder gebruik en zelfs een gedeeltelijke ingebruikneming zonder meer als een daad van goedkeuring of aanvaarding. De tijdige formulering van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 10: intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle door Blinc Sales Institute ontwikkelde, gebruikte en aangeboden producten en/of diensten, waaronder doch niet beperkt tot tekeningen, schetsen, schema’s, software, teksten, cursussen, programma’s, tabellen, inhoudstafels, modellen, enz., zijn en blijven deze intellectuele- en industriële eigendomsrechten exclusief bij Blinc Sales Institute of diens licentiegever en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Blinc Sales Institute noch geheel noch gedeeltelijk gekopieerd, gepubliceerd of aan derden ter hand gesteld worden voor ander dan louter intern gebruik. Het is de klant bovendien niet toegelaten om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, logo’s, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten, de programmatuur, de teksten, de cursussen, de ontwerpen, de software of andere materialen geleverd door Blinc Sales Institute te verwijderen of enigszins te wijzigen. Schendingen op de in dit artikel omschreven verplichtingen door de klant zullen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding van 510EUR, per vastgestelde inbreuk, te betalen op het eerste verzoek van Blinc Sales Institute, onverminderd het recht van Blinc Sales Institute om hogere schade aan te tonen en te eisen.

Artikel 11: vertrouwelijkheid en niet-afwerving

Elke confidentiële informatie die de klant rechtstreeks of onrechtstreeks van Blinc Sales Institute verkrijgt n.a.v. de totstandkoming of tijdens de uitvoering van deze overeenkomst (met inbegrip van de prijzen en tarieven, commerciële condities, concepten, cursussen, programmaturen, enz…) is vertrouwelijk. Zij mogen niet aan derden worden meegedeeld en enkel binnen het kader van de voorwaarden waaronder ze door Blinc Sales Institute aan de klant werden ter beschikking gesteld of meegedeeld, worden gebruikt. De klant zal er zich van onthouden zowel tijdens de duur van de overeenkomst met Blinc Sales Institute als gedurende de 12 maanden die volgen op de beëindiging van ervan, om rechtstreeks of onrechtstreeks, voor zichzelf of voor derden, werknemers en/of aangestelden van Blinc Sales Institute te benaderen met het oog op de indienstneming ervan en/of de organisatie van een occasionele of duurzame samenwerking, tenzij mits andersluidend akkoord.

Artikel 12: Privacybepalingen

De opleidingen en testen die het voorwerp uitmaken van deze overeenkomst maken het noodzakelijk dat persoonsgegevens van de betrokkenen worden overgedragen door Blinc Sales Institute aan de Klant.

De partijen delen de doelstelling om steeds volledig in overeenstemming te handelen met de wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens. Ze wensen de betrokkenen transparant te informeren en aan hun gerechtvaardigde verwachtingen te beantwoorden.

Om bovenstaande redenen onderwerpen partijen de overdrachten van persoonsgegevens aan volgende voorwaarden:

  1. Blinc Sales Institute zal de betrokkenen in een verwerkingsoverzicht op de hoogte brengen van de verwerking van hun persoonsgegevens en van de overdracht van hun persoonsgegevens aan klant. Dit overzicht vindt u via https://www.blinc.be/nl/verwerkingsoverzicht-trainees-coachees-testees.
  1. Klant verbindt zich ertoe de hem door Blinc Sales Institute bezorgde persoonsgegevens voor geen andere doelen te verwerken dan voor de doelen die vermeld staan in het verwerkingsoverzicht. Hierop wordt enkel uitzondering gemaakt indien de Klant de persoonsgegevens verwerkt op een afzonderlijke wettelijke grondslag. Blinc Sales Institute is niet verantwoordelijk voor een dergelijke tweede verwerking.
  1. Klant verbindt zich ertoe in te staan voor de opvolging van verzoeken van de betrokkenen in het kader van de uitoefening van hun rechten zoals bedoeld in de artikelen 12 e.v. AVG.
  1. De Klant is alleen verantwoordelijk voor de verdere overdracht van de persoonsgegevens aan derden en verbindt zich ertoe desgevallend passende afspraken met de derde te maken.
  1. Bijzondere categorieën persoonsgegevens zoals bedoeld in art. 9 AVG zullen in principe niet worden overgedragen tussen partijen. Ze zullen enkel wel worden overgedragen op grond van een wettelijke verplichting of op grond van toestemming van de betrokkene.
  1. Beide partijen zullen alle wettelijk vereiste en redelijke beveiligingsmaatregelen nemen met betrekking tot de persoonsgegevens.
  1. Blinc Sales Institute zal de persoonsgegevens bewaren tot zolang nodig is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen en om mogelijke vervolgopleidingen, – coaching trajecten en testen te faciliteren. Nadien zal Blinc Sales Institute de persoonsgegevens wissen of anonimiseren.

Artikel 13: toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten met Blinc Sales Institute worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen, zowel binnenlandse- als buitenlandse, met betrekking tot de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering en/of de beëindiging van de overeenkomsten met Blinc Sales Institute ressorteren uitsluitend onder de exclusieve rechtsmacht en bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van de maatschappelijke zetel van Blinc Sales Institute.